От тук можете да изтеглите електронната книга на д-р Вяра Ганчева

А от тук можете да я прочетете в html

МЕДИИ И ГРАЖДАНСКО  ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

(ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНОСТ) 

 

ISBN 978-954-9719-09-3          


 

    Основната теза на книгата е, че институционалната практика и нормативната база в медиите и в гражданското общество изостават от обществените потребности за демокрация, модернизация и европейска интеграция. Причината е скритото изместване на публичния дневен ред от частния дневен ред на елита, както и явният превес на държавното над публичното начало.            

     Ключови думи: медии, гражданско общество, информационна политика, комуникативна демокрация, публичност, устойчиво развитие.

         Рецензенти на книгата са

доцент д-р Тотка Монова  и  ст.н.с. д-р Стефан Николов

 

Книгата се издава от издателство Омда.

Нейният обем е 1,55 МБ

            

   Media and civil society

 in Bulgaria

   Vyara Gancheva 

The main thesis is that the insitutional practice and the normative base in the media and the civil society lag fom the  public demands for democracy, modernization, and european integration . The  reason is the hidden  removal  of the  public interest from the  private interst of the elite, as well as the obvious favoritism of the state over the public beginning.

 

Key words: media, civil society, information policy, communicative democracy, publicity, sustainable development

 


 

 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.