ДЕВЕТТЕ СТЪПАЛА КЪМ ТАЙНАТА

Най-долното стъпало е най-високо. Всяко следващо е по-ниско. Казват, че на постаментите от двете страни е имало каменни лъвове. Били задигнати от иманяри.

 NINE STEPS UP INTO THE CLUE

The bottom step is the highest one. Each next step is shorter.
Stone lions are said to have stood on the pedestals flanking the stairs, but they have been stolen by treasure
-hunters. 


 

 


2
 
 

1

 

3

4

5

6

7

 

 

Старосел от древността до днес

 


 

 


Защо "приказка" | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Home

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Copyright 1997-2011 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени